Enviromentální politika

Ekologie

Náš přístup k ochraně životního prostředí při přípravě a realizaci staveb musí vycházet nejenom z požadavků zákazníka, ale také z příslušných norem na prováděná díla, legislativu a celkové zaměření podnikatelských aktivit.

Všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Proto přijímáme odpovědnost za ochranu životního prostředí jak při práci vlastní, tak při práci svých dodavatelů. Za  práci svých dodavatelů dokážeme ručit díky tomu, že pracujeme s předem prověřenými specialisty a jejich práci odborně koordinujeme.

K zajištění, dosahování a poskytování služeb s ohledem na životní prostředí připravujeme ve společnosti od letošního roku 2011 vytvoření a certifikování systému environmentálního managementu (EMS) odpovídající normě ČSN EN ISO 14001:2005.

Prevence

Chceme dosahovat moderních řešení díla vždy takovým způsobem, který bude pozitivně působit na životní prostředí.

Zavazujeme se chránit životní prostředí. Své podnikatelské cíle a investiční záměry přizpůsobujeme tak, aby byly jejich dopady na životní prostředí minimální.

Předcházet nehodám. Snažíme se využívat dostupné technické a organizační prostředky, které brání vzniku nehod a havárií i jejich dopadům na životní prostředí.

Chceme šetřit energie a zdroje. Neustále hledáme možnosti úspor jak v oblasti materiálů, tak v oblasti energií.

Zavazujeme se dodržovat všechny právní a jiné předpisy týkající se ochrany přírody. Budujeme a rozvíjíme své vlastní zásady a ochranné programy.

V oblasti ochrany životního prostředí otevřeně komunikujeme nejen se svými zákazníky a dodavateli, ale i s orgány státní správy a veřejností.

Zapojení zaměstnanců

Závazek prevence a neustálého zlepšování se týká všech zaměstnanců firmy.

Chceme vzdělávat a cvičit naše zaměstnance na všech stupních řízení a provádění naší činnosti a informovat je o environmentálních dopadech jejich práce.

Zavazujeme se o minimalizaci emisí a odpadů vznikajících při činnosti firmy.